Privacyverklaring

Mr J. van Halderen BV, h.o.d.n. Van Halderen, strafrecht & compliance, respecteert de privacy van haar cliënten en de bezoekers van haar website www.vanhalderen.nl In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe mr J. van Halderen BV, h.o.d.n. Van Halderen, strafrecht & compliance uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

Website en cookies
Bij een bezoek aan de website www.vanhalderen.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de verbetering van deze website. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische informatie te verkrijgen over de kwaliteit en of effectiviteit van de website. De website maakt gebruik van drie soorten cookies: noodzakelijke cookies, analytische cookies en social media plug-ins. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst door een website die u bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website het cookie lezen en er informatie in opslaan. Hieronder staat een korte uitleg over de verschillende cookies.

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies zijn cookies nodig voor het functioneren van de website. Denk daarbij aan cookies om uw voorkeur voor wat betreft cookies, of de taal waarin de website wordt weergegeven te onthouden.

 Analytische cookies
Analytische cookies zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Daarbij wordt door www.vanhalderen.nl gebruikgemaakt van het hulpprogramma Google Analytics. De verkregen informatie wordt, door middel van analytische cookies, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Er zijn maatregelen getroffen binnen Google Analytics zodat de herleidbaarheid van bezoekers aan de website wordt beperkt en niet aan Google wordt toegestaan dat Google de verkregen informatie gebruikt voor andere diensten van Google. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken(verwerkers van Google). Mr J. van Halderen BV, h.o.d.n. Van Halderen, strafrecht & compliance adviseert u ook te lezen het privacy beleid van Google ook van Google Analytics.

 Social media plug-ins
De website www.vanhalderen.nl biedt op dit moment (februari 2020) nog niet de mogelijkheid om berichten op de website te delen via buttons die daar zijn opgenomen van de sociale netwerken LinkedIn, Twitter en Facebook. Zodra die mogelijkheid echter wel op de website wordt geboden heeft al volgt te gelden. De verzending van de berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Twitter en Facebook zelf. Die codes maken gebruik van cookies. Lees de privacy verklaringen van LinkedIn, Twitter en Facebook, (die regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen (inclusief eventuele doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER).U heeft zelf controle over cookies, u kunt deze accepteren of niet, en u kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat de website niet goed wordt weergegeven.

Privacy rechten
Mr J. van Halderen BV, h.o.d.n. Van Halderen, strafrecht & compliance is zich er van bewust dat u een aantal privacy rechten (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid) heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de uitoefening van uw privacy rechten kunt u een verzoek sturen per e-mail naar post@vanhalderen.nl Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegeven.nl.

Uw persoonsgegevens en derden
Mr J. van Halderen BV, hodn Van Halderen, strafrecht & compliance deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden. Mr J. van Halderen BV, hodn Van Halderen, strafrecht & compliance verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mr J. van Halderen BV, hodn Van Halderen, strafrecht & compliance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adres
  • BSN, indien nodig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via post@vanhalderen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mr J. van Halderen BV, h.o.d.n. Van Halderen, strafrecht & compliance verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de verstrekte adviesopdracht en/of het verlenen van juridische bijstand.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mr J. van Halderen BV, h.o.d.n. Van Halderen, strafrecht & compliance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mr J. van Halderen BV, h.o.d.n. Van Halderen, strafrecht & compliance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan de aan ons opgelegde verplichtingen (door wet Advocatenorde). De bewaartermijn is 5 jaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mr J. van Halderen BV, h.o.d.n. Van Halderen, strafrecht & compliance en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar post@vanhalderen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mr J. van Halderen BV, h.o.d.n. Van Halderen, strafrecht & compliance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via post@vanhalderen.nl

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Vragen?
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail contact opnemen.

Februari 2020