Algemene voorwaarden mr J. van Halderen BV

  1. mr J. van Halderen BV is een besloten vennootschap met één DGA. Vanuit die vennootschap wordt de advocatenpraktijk bedreven. De praktijk wordt uitgeoefend onder de naam Van Halderen strafrecht & compliance. De vennootschap in ingeschreven bij de KvK onder nummer 52570584 en heeft BTW nummer NL850504818B01.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van de opdrachtgever aan mr J. van Halderen BV. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder van de in punt 1 genoemde besloten vennootschap.
  3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard, uitgevoerd en gefactureerd door mr J. van Halderen BV. De werking van artikelen 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt volledig uitgesloten. Het staat mr J. van Halderen BV, echter vrij om bij de aan hun verleende opdrachten derden in te schakelen, waar mogelijk in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Mr J. van Halderen BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  4. Bij ziekte of gevallen van overmacht zal de praktijk worden waargenomen door mr Rozenbeek te Bloemendaal dan wel mrs Blonk en/of Jansen te Spijkenisse.
  5. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. De volledige kosten in en buiten rechte ter incasso van declaraties zijn voor rekening van opdrachtgever.
  6. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan mr J. van Halderen BV gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Mr J. van Halderen BV is verzekerd bij AON. Indien mr J. van Halderen BV geen aanspraak op een uitkering heeft zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het honorarium dat voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht. Dit geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
  7. Indien bij of door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor mr J. van Halderen BV, de bestuurder van de onder punt 1 genoemde besloten vennootschappen en de voor mr J. van Halderen BV werkzame personen aansprakelijkheid dragen, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van mr J. van Halderen BV wordt uitbetaald, zo nodig vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in voorkomend geval voor rekening van mr J. van Halderen BV
  8. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens mr J. van Halderen BV, de bestuurder van de onder punt 1 genoemde besloten vennootschap en de voor mr J. van Halderen BV werkzame personen in verband met door mr J. van Halderen BV verrichte werkzaamheden vervallen één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
  9. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen (vorderings)rechten ontlenen.
  10. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door mr J. van Halderen BV voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens mr J. van Halderen BV gehouden die derde erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
  11. De opdrachtgever vrijwaart mr J. van Halderen BV tegen alle aanspraken van derden, inclusief de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enige wijze voortvloeien uit of samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van mr J. van Halderen BV.
  12. De hoogte van de tarieven van mr J. van Halderen BV is afhankelijk van de ervaring en de specialistische kennis. Deze tarieven worden behoudens inhoudelijke tariefaanpassingen telkens met ingang van 1 januari aangepast.
  13. De declaraties van mr J. van Halderen BV, dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij gebreke daarvan zal de opdrachtgever in verzuim verkeren en is hij aansprakelijk voor de kosten, die mr. J. van Halderen BV zowel in als buiten rechte, maken ter inning van de vordering. Tevens is door de opdrachtgever over het te betalen bedrag vanaf het moment van ontstaan van de betalingsverplichting de wettelijke rente verschuldigd. In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan mr J. van Halderen BV verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
  14. Op de rechtsverhouding tussen mr J. van Halderen BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen mr J. van Halderen BV en de opdrachtgever kennis te nemen; indien mr J. van Halderen BV als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het voorgaande aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter.